HomeNEWSคณะครูแผนกอนุบาลเข้ารับการอบรม

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

คณะครูแผนกอนุบาลเข้ารับการอบรม

 43103005 1882768648470333 4482764603578646528 o

       วันที่ 5 ตุลาคม 2561คณะครูแผนกอนุบาลเข้ารับการอบรมเรื่องทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และผู้บริหารอบรมในเรื่องภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สู่ทักษะชีวิตในระดับปฐมวัย นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเด็กๆอนุบาลของเราให้มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม