HomeNEWSกิจกรรมลอริเอะซิสทูซิส

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

กิจกรรมลอริเอะซิสทูซิส

 DSC 0329-1

       วันที่ 24 ก.ค. 61 นักเรียนหญิงชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรมลอริเอะซิสทูซิส ส่งต่อความมั่นฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว ณ หอประชุมเทเรซาฮอล์

ภาพกิจกรรม