HomeNEWSการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 S  30793797

          เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 61 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี มีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ด.ญ.วรวลัญช์   ขำสุวรรณ       ชั้น อ.3/2

ด.ญ.คณัสนันท์  ขำขม            ชั้น อ.3/2

ด.ช.กิตตธี       นูมหันต์          ชั้น อ.3/2

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูปิยลักษณ์        พินิจภารการณ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร

ด.ญ.ธันยมัย    ชนประเสริฐ    ชั้น อ.3/1

ด.ญ.ธิษณามดี  ศิลปสมัย        ชั้น อ.3/2

ด.ญ.คามิล่า     เอเกแลนด์      ชั้น อ.3/3

ด.ญ.พรรณภัค  ลิ้มเสรี           ชั้น อ.3/3

ด.ญ.ภคพิชญา  ไล้บางยาง      ชั้น อ.3/3

ด.ญ.ปุญญิศา   ส่งสิงห์           ชั้น อ.3/5

ด.ญ.ปุณวีย์     กิจยุทธชัย       ชั้น อ.3/5

ด.ญ.ณัฐชานันท์ เวโรจน์วัฒนา  ชั้น อ.3/6

ด.ญ.ติณณา     วิบูลย์นัด        ชั้น อ.3/6

ด.ญ.ณัฏฐขวัญ  ปราณปรีชากุล ชั้น อ.3/2

ด.ญ.จิรกานต์   ศรีสุวรรณ       ชั้น อ.3/3

ด.ญ.กัญญ์ณัฐชา รุ่งเรืองทิพย์   ชั้น อ.3/5

คุณครูผู้ฝึกสอน     คุณครูศิริวารี   ศักดิ์เสือ และ คุณครูภิญญพร ศรีหินกอง

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(สามัญ)

ด.ช.ภูทัศน์      ซื่อภักดี          ชั้น อ.3/2

คุณครูผู้ฝึกสอน          Teacher Joie Anne Ong and Teacher Perez Maria Cristina

ภาพกิจกรรม