HomeNEWSโปรมูสิกา จูเนียร์ (Pro Musica Junior)

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

โปรมูสิกา จูเนียร์ (Pro Musica Junior)

IMG 1714 

          บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับดนตรีสำหรับเยาวชนไทย ภายใต้ชื่อ โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ (Pro Musica Junior)” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนใน ท้องถิ่นภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม ความสามารถทางด้านดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งจัดต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งปี 2560 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 60 นักเรียนวงสตริงออเคสตรา ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมอบรมกับคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพกิจกรรม