HomeCOURSESSecondary 4-6

Huahin Vitthayalai

ข่าวประชาสัมพันธ์

18/01/63 ประกาศผลคัดเลือดนักเรียนอนุบาลปี 63 ระเบียบการลงทะเบียน

29/11/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

22/05/62 ตารางการใส่ชุดไปรเวทของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

25/03/62 ประกาศผลการคัดเลือก ม.1

25/03/62 ขั้นตอนการลงทะเบียน

22/03/62 ตารางเวลาภาคฤดูร้อน

18/03/62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปี 62

18/03/62 ขั้นตอนการลงทะเบียน

28/02/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 

20/02/62 ป้ายรับสมัครนักเรียน ม.1

16/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ภายนอกและภายใน รอบสอง

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ปี 62

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประถมปีที่1 ปี 62

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่1 ปี 62

19/01/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปี 62 

03/01/61 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

22/11/61 ป้ายรับสมัครนักเรียนปี 62

07/03/61 ป้ายรับสมัครนักเรียนม.4

28/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ปี 61 รอบ 2

28/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ปี 61 รอบ 2

3/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ปี 61 

3/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 EP ปี 61

27/01/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประถม 1 ปี 61

20/01/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปี 61 

25/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 ,ป.6 และมัธยมต้น

23 - 25/08/60 กีฬาสีอนุบาล

18/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ,ป.1 - 3 แผนกอิงลิช ,ป.3 ,ป.5 และมัธยมปลาย

17/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.2

16/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 - 6 แผนกอิงลิช

รายชื่อนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาลัยปี 59

18/03/60 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปี 60

23/02/60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปี 60

23/02/60 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปี 60

04/02/60 ประกาศผลนักเรียนเข้าใหม่มัธยม ปี 60

28/01/60 ประกาศผลนักเรียนเข้าใหม่ประถม ปี 60

21/01/60 ประกาศผลสอบเข้าอนุบาล ปี 60

16/11/59 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

16/03/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 4 (นักเรียนนอก) ประจำปีการศึกษา 2559

20/02/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 4 ประจำปีการศึกษา 2559

05/02/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 1 ประจำปีการศึกษา 2559

30/01/59 ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

30/01/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

23/01/59 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1ประจำปีการศึกษา 2559

30/07/58 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนทุนศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

29/07/58 รางวัลอันดับ 1 เสริมปัญญาคณิตศาสตร์

28/07/58 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ O-NET

02/07/58 จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 58 

09/06/58 ประชาสัมพันธ์การจราจรภายในโรงเรียน

02/06/58 จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 58

24/02/58 ปฎิทินกำหนดการเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558

 21/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

07/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

31/01/58 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

24/01/58 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1

26-12-57 โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558

20/12/57 กิจกรรมงานวันคริสต์มาส

13/12/57 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1

ประจำปีการศึกษา 2563

HV RoboClub

Secondary 4-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

จัดการเรียนรู้โดยเน้นเข้าสูเฉพาะทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยในช่วงชั้นนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรมาสอนเสริมในกลุ่มสาระต่างๆ เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสังคม เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น

 1. วิชาเรียนเทควันโด กอล์ฟ ในหลักสูตร
 2. ส่งเสริมความถนัดทางด้านดนตรี ศิลปะ
 3. ส่งเสริมความถนัดทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น
 4. ส่งเสริมความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
 5. การจัดติวเตอร์โดยวิทยากรภายนอก
 6. การแนะแนวการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครแผนการเรียนต่างๆ

 1. แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ หรือ คอมพิวเตอร์
 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.60

หมายเหตุ ผู้สมัครโครงการอัจฉริยภาพ ต้องผ่านการคัดเลือกในแผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ ก่อน

2.  แผนการเรียน คณิตฯ - อังกฤษ

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.40

3.  แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - จีน หรือ ญี่ปุ่น

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ            ไม่น้อยกว่า 2.50

4.  แผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีความสนใจเรียนในด้านดนตรีคลาสสิค

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.6 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและความประพฤติ
 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 12,000 - 14,000 บาท

---Robin van Persie---

Last modified on Wednesday, 02 December 2015 11:58
Rate this item
(2 votes)
More in this category: « EP