HomeCOURSESEP

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ปรับปรุงพุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual Program) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายขึ้น โดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (English) วิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และพลศึกษา (P.E.) เป็นต้น โดยคำนึงถึงการสร้าง และการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ คุณลักษณะตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรคู่ขนานกับการพัฒนาสมรรถนะ และการผสมผสานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยรับนักเรียนประมาณ 25-30 คนต่อห้องเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร English Program (EP)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 • อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
 • ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
 • ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ในข้อ (4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 • มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 38,000 - 42,000 บาท
   
Last modified on Thursday, 03 December 2015 11:09
Rate this item
(1 Vote)