Print this page

Elementary 1-6

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

จัดการเรียนรู้โดยการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐาน การติดต่อ สื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การคิดคำนวณ จินตคณิต การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติด้านดนตรีไทย/สากล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะและความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อสนองตอบต่อการค้นคว้า การตั้งคำนวณ หรือทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม ด้วยหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่า "อะไรคือสิ่งที่ชอบ และอะไรคือสิ่งที่ใช่" จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรทางด้านภาษา เช่นหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) และโครงการ ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (S-IEP) การเรียนภาษาจีน เป็นต้น
  2. หลักสูตรสุนทรียภาพทางดนตรีในวิชาเรียน เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อังกะลุง โปงลาง ไวโอลิน คีย์บอร์ด เป็นต้น
  3. หลักสูตรจินตคณิตและคณิตคิดเร็วเพื่อการคิดวิเคราห์

โครงการพิเศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP)

เป็นโครงการการเรียนสำหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษา ที่ต้องการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือโครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 5-6 คาบ/สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือหลักไวยากรณ์กับครูชาวไทย จำนวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โดยรับนักเรียนประมาณ 40-45 คน ต่อห้องเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปกติ

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 • อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 18,000 - 20,000 บาท
   
Last modified on Thursday, 22 November 2018 13:55
Rate this item
(3 votes)