HomeCOURSESElementary 1-6Cours

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

Cours

Cours (5)

EP

Written by Published in Cours 0 comment

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ปรับปรุงพุทธศักราช 2551 จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual Program) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายขึ้น โดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (English) วิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และพลศึกษา (P.E.) เป็นต้น โดยคำนึงถึงการสร้าง และการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ คุณลักษณะตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรคู่ขนานกับการพัฒนาสมรรถนะ และการผสมผสานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยรับนักเรียนประมาณ 25-30 คนต่อห้องเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร English Program (EP)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 • อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
 • ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
 • ผ่านการทดสอบวัดพื้นฐานความพร้อมด้านความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ในข้อ (4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
 • มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตร English Program

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 38,000 - 42,000 บาท
   
Read more...

Kindergarten 1-3

Written by Published in Cours

อนุบาลปีที่ 1-3

จัดการ ศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 3 - 5 ปี ให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีความสุข และเป็นคนดีของสังคม

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน หัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสิรมพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เรียนโดยได้ จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ ดนตรี คีย์บอร์ด บัลเลย์ ภาษาัอังกฤษ กิจกรรมเสริมจังหวะดนตรีและการเคลื่อนไหว (ดำเนินการสอนโดยครูต่างประเทศ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • อายุ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • สมุดสุขภาพและสำเนา  1 ชุด (ถ่ายหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการแผนกอนุบาล

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 18,000 - 20,000

---Robin van Persie---

   
Read more...

Secondary 1-3

Written by Published in Cours 0 comment

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จัดการเรียนรู้ที่เน้นหลักการทฤษฎี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด เพื่อเตรียมตัวในการศึกษาต่อหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับผู้เรียนด้วยการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น พัฒนาคุณลักษณะ และส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี โดยมุ่งสู่ดุลยภาพแห่งชีวิต

                              

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่ตรงกับสมรรถภาพภายในของแต่ละคนโดยแท้จริงโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ
 2. วิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
 3. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ทั้งในวิชาเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย คีย์บอร์ด กีตาร์ ไวโอลิน วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ป.4 - ป.5)

 

 

สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 13,000 - 15,000 บาท

---Robin van Persie---

Read more...

Secondary 4-6

Written by Published in Cours 0 comment

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

จัดการเรียนรู้โดยเน้นเข้าสูเฉพาะทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน โดยในช่วงชั้นนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรมาสอนเสริมในกลุ่มสาระต่างๆ เป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสังคม เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ และเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริม อาทิเช่น

 1. วิชาเรียนเทควันโด กอล์ฟ ในหลักสูตร
 2. ส่งเสริมความถนัดทางด้านดนตรี ศิลปะ
 3. ส่งเสริมความถนัดทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น
 4. ส่งเสริมความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
 5. การจัดติวเตอร์โดยวิทยากรภายนอก
 6. การแนะแนวการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครแผนการเรียนต่างๆ

 1. แผนการเรียน วิทย์ - คณิตฯ หรือ คอมพิวเตอร์
 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.60

หมายเหตุ ผู้สมัครโครงการอัจฉริยภาพ ต้องผ่านการคัดเลือกในแผนการเรียนวิทย์ - คณิตฯ ก่อน

2.  แผนการเรียน คณิตฯ - อังกฤษ

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์         ไม่น้อยกว่า 2.40

3.  แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - จีน หรือ ญี่ปุ่น

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ            ไม่น้อยกว่า 2.50

4.  แผนการเรียนศิลป์ - ดนตรี

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 • มีผลการเีรียนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีความสนใจเรียนในด้านดนตรีคลาสสิค

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.6 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและความประพฤติ
 • หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 12,000 - 14,000 บาท

---Robin van Persie---

Read more...

Elementary 1-6

Written by Published in Cours 0 comment

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

จัดการเรียนรู้โดยการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐาน การติดต่อ สื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การคิดคำนวณ จินตคณิต การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติด้านดนตรีไทย/สากล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะและความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อสนองตอบต่อการค้นคว้า การตั้งคำนวณ หรือทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม ด้วยหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่า "อะไรคือสิ่งที่ชอบ และอะไรคือสิ่งที่ใช่" จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรทางด้านภาษา เช่นหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) และโครงการ ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (S-IEP) การเรียนภาษาจีน เป็นต้น
  2. หลักสูตรสุนทรียภาพทางดนตรีในวิชาเรียน เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อังกะลุง โปงลาง ไวโอลิน คีย์บอร์ด เป็นต้น
  3. หลักสูตรจินตคณิตและคณิตคิดเร็วเพื่อการคิดวิเคราห์

โครงการพิเศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP)

เป็นโครงการการเรียนสำหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษา ที่ต้องการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือโครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 5-6 คาบ/สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือหลักไวยากรณ์กับครูชาวไทย จำนวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โดยรับนักเรียนประมาณ 40-45 คน ต่อห้องเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปกติ

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 • อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 18,000 - 20,000 บาท
   
Read more...