HomeCOURSESElementary 1-6

Huahin Vitthayalai

ข่าวประชาสัมพันธ์

18/01/63 ประกาศผลคัดเลือดนักเรียนอนุบาลปี 63 ระเบียบการลงทะเบียน

29/11/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

22/05/62 ตารางการใส่ชุดไปรเวทของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

25/03/62 ประกาศผลการคัดเลือก ม.1

25/03/62 ขั้นตอนการลงทะเบียน

22/03/62 ตารางเวลาภาคฤดูร้อน

18/03/62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปี 62

18/03/62 ขั้นตอนการลงทะเบียน

28/02/62 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 

20/02/62 ป้ายรับสมัครนักเรียน ม.1

16/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ภายนอกและภายใน รอบสอง

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ปี 62

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประถมปีที่1 ปี 62

02/02/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่1 ปี 62

19/01/62 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปี 62 

03/01/61 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

22/11/61 ป้ายรับสมัครนักเรียนปี 62

07/03/61 ป้ายรับสมัครนักเรียนม.4

28/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ปี 61 รอบ 2

28/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 ปี 61 รอบ 2

3/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ปี 61 

3/02/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนมัธยมปีที่ 4 EP ปี 61

27/01/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประถม 1 ปี 61

20/01/61 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนอนุบาลปี 61 

25/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 ,ป.6 และมัธยมต้น

23 - 25/08/60 กีฬาสีอนุบาล

18/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ,ป.1 - 3 แผนกอิงลิช ,ป.3 ,ป.5 และมัธยมปลาย

17/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.2

16/08/60 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 - 6 แผนกอิงลิช

รายชื่อนักเรียนชั้นม.6 ที่สอบติดมหาลัยปี 59

18/03/60 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปี 60

23/02/60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปี 60

23/02/60 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปี 60

04/02/60 ประกาศผลนักเรียนเข้าใหม่มัธยม ปี 60

28/01/60 ประกาศผลนักเรียนเข้าใหม่ประถม ปี 60

21/01/60 ประกาศผลสอบเข้าอนุบาล ปี 60

16/11/59 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

16/03/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 4 (นักเรียนนอก) ประจำปีการศึกษา 2559

20/02/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 4 ประจำปีการศึกษา 2559

05/02/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยม 1 ประจำปีการศึกษา 2559

30/01/59 ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

30/01/59 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประภมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

23/01/59 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1ประจำปีการศึกษา 2559

30/07/58 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนทุนศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

29/07/58 รางวัลอันดับ 1 เสริมปัญญาคณิตศาสตร์

28/07/58 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ O-NET

02/07/58 จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 58 

09/06/58 ประชาสัมพันธ์การจราจรภายในโรงเรียน

02/06/58 จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 58

24/02/58 ปฎิทินกำหนดการเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558

 21/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

07/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

31/01/58 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

24/01/58 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1

26-12-57 โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558

20/12/57 กิจกรรมงานวันคริสต์มาส

13/12/57 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1

ประจำปีการศึกษา 2563

HV RoboClub

Elementary 1-6

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

จัดการเรียนรู้โดยการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน ให้จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ได้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐาน การติดต่อ สื่อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การคิดคำนวณ จินตคณิต การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติด้านดนตรีไทย/สากล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะและความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อสนองตอบต่อการค้นคว้า การตั้งคำนวณ หรือทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรม ด้วยหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้ค้นหาว่า "อะไรคือสิ่งที่ชอบ และอะไรคือสิ่งที่ใช่" จึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรทางด้านภาษา เช่นหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP) และโครงการ ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (S-IEP) การเรียนภาษาจีน เป็นต้น
  2. หลักสูตรสุนทรียภาพทางดนตรีในวิชาเรียน เช่น ดนตรีไทย นาฏศิลป์ อังกะลุง โปงลาง ไวโอลิน คีย์บอร์ด เป็นต้น
  3. หลักสูตรจินตคณิตและคณิตคิดเร็วเพื่อการคิดวิเคราห์

โครงการพิเศษ Salesian Intensive English Program (S-IEP)

เป็นโครงการการเรียนสำหรับนักเรียนในหลักสูตรปกติระดับประถมศึกษา ที่ต้องการเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยโครงการ S-IEP หรือโครงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้นนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 5-6 คาบ/สัปดาห์ สอนโดยครูชาวต่างประเทศ ซึ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเป็นจำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ และเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือหลักไวยากรณ์กับครูชาวไทย จำนวน 1-2 คาบ/สัปดาห์ โดยรับนักเรียนประมาณ 40-45 คน ต่อห้องเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปกติ

 • รับสมัครนักเรียนชาย และหญิง
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินในชั้นอนุบาลปีที่ 3
 • อายุ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุบ้านเลขที่, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา, ชื่อนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา
 • สำเนา Passport ของ บิดา, มารดา ,นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • สำเนาใบศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร และ บิดา - มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
 • รูปถ่ายของผู้สมัคร (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

 สมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ/ภาคเรียน 18,000 - 20,000 บาท
   
Last modified on Thursday, 22 November 2018 13:55
Rate this item
(3 votes)
More in this category: « Kindergarten 1-3 EP »