Home

13/12/57 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2558

โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยเข้าใจการทำงานของสมองเด็กปฐมวัย ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

ระดับก่อนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์