Home

26-12-57 โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558

         ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัด “โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย” ปีงบประมาณ 2558

ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานภายใต้

หลักการดำรงเอกลักษณ์ไทย (ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ผสมผสานกับหลักค่านิยมไทย 12 ประการ